Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οργάνωση και συγκέντρωση όλων τωνπιστοποιητικών που απαιτούνται για την πληρότητα ενός φακέλου συνταξιοδότησης.