Προστασία προσωπικών δεδομένων εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας 2016/679 (GDPR)

Στις 25/05/2018 τέθηκε σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΓενικόςΚανονισμός για την Προστασία δεδομένων, ο οποίος θεσπίζει κανόνες που αφορούντην προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικούχαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η διαχείρισή τους, απέκτησε έναν πολύπιο ευαίσθητο χαρακτήρα, καθώς όλοι οι επαγγελματίες ή εταιρείες, που έχουνστην διάθεσή τους προσωπικά δεδομένα πελατών, θα πρέπει να είναι από εδώ καιπέρα ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διάθεση και διαχείρισή της, ειδάλλωςπροβλέπεται η επιβολή αυστηρότατων χρηματικών προστίμων. Το γραφείο μαςεξειδικεύεται στην αντιμετώπιση και προστασία αυτών των δεδομένων και παρέχειόλη την τεχνογνωσία για την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για την ασφαλήδιαχείρισή τους.